Privacybeleid

Het bezoeken van onze website houdt niet in dat de gebruiker verplicht is enige informatie over zichzelf te verschaffen. Indien de gebruiker informatie van persoonlijke aard verstrekt, zullen de op deze website verzamelde gegevens worden gebruikt voor het vooraf vastgestelde doel, op de wijze en met de beperkingen en rechten die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2.019/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Europese Verordening Gegevensbescherming) en Organieke Wet 3/2.018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

De door de gebruikers verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de persoonlijke opslagbestanden waarvoor Gentlemen Driving S.L.. verantwoordelijk is, en zal worden opgeslagen op Spaans grondgebied door de voornoemde partij die verantwoordelijk is voor het bestand.

Gebruikers die persoonsgegevens verstrekken, geven ondubbelzinnig toestemming voor het opnemen van hun gegevens in bestanden, die gegevens van deze aard bevatten, waarvoor Heren rijden S.L. verantwoordelijk is, alsmede de geautomatiseerde of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, of anderszins, zodat zij kunnen worden gebruikt door Heren rijden S.L. met het oog op het beheer van haar betrekkingen met haar leden en met andere partijen die belang hebben bij haar activiteiten. Heren rijden S.L. kan uw gegevens, na beëindiging van de relatie met de gebruiker, gedurende de wettelijk vastgestelde termijn bewaren om de verantwoordelijkheden die uit de uitvoering van de gegevensverwerking kunnen voortvloeien, na te komen.

Gentlemen Driving S.L. is door de gebruiker gemachtigd om gebruik te maken van de persoonsgegevens waarover hij beschikt en deze te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van zijn commerciële activiteiten, waarbij hij zich het recht voorbehoudt om alle gegevens van gebruikers die niet voldoen aan de criteria voor de ontwikkeling van zijn institutionele en bedrijfsactiviteiten, te annuleren.

Indien de verzamelde gegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld, is de voorafgaande toestemming van de betrokken partijen vereist.

De verzamelde gegevens zullen niet worden doorgegeven, tenzij de betrokkene vooraf toestemming heeft gegeven.

Gentlemen Driving S.L. de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid en de integriteit van de gegevens te waarborgen, en om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken, zonder terugwerkende kracht, en zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen zijn gegevens uitoefenen onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2.019/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Europese Verordening Gegevensbescherming) en van Organieke Wet 3/2.018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, overeenkomstig de wettelijk vastgestelde procedure. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door te schrijven naar Heren rijden S.L., Calle Gregal 10, 07180 - Santa Ponsa (Mallorca) met een kopie van uw identiteitsbewijs of op het volgende e-mail adres secretary@gentlemendriving.com in welk geval uw post digitaal ondertekend moet zijn om uw identiteit te bewijzen.

Wanneer gegevens worden verzameld, wordt het vrijwillige of verplichte karakter van de antwoorden aangegeven. De weigering om de als verplicht gekwalificeerde gegevens te verstrekken, betekent dat de gevraagde dienst of informatie niet wordt verstrekt. Gegevens kunnen ook op vrijwillige basis worden verstrekt om de gevraagde dienst of informatie beter te kunnen leveren.

Indien gebruikers van deze website hun e-mailadres moeten opgeven om toegang te krijgen tot sommige van de gevraagde diensten of informatie, kunnen zij aangeven dat zij geen communicatie wensen te ontvangen die Heren rijden S.L.. kan sturen. Heren rijden S.L.. zal gebruikers die zich hebben ingeschreven op een mailinglijst van welke aard dan ook binnen deze website, de passende mechanismen ter beschikking stellen om zich hiervoor af te melden.

Iets dat hier niet is behandeld? Neem contact met ons op!